سوالات متداول

شرایط خرید و بازگرداندن کالا برای کالاهای سوپر مارکتی چگونه است؟

  • لطفاً پیش از خرید، موارد زیر را به‌دقت بخوانید؛ زیرا ثبت هر سفارش در ببینو به معنی موافقت با شرایط زیر است.

شرایط خرید و بازگرداندن کالا برای کالاهای سوپر مارکتی چگونه است؟

  • لطفاً پیش از خرید، موارد زیر را به‌دقت بخوانید؛ زیرا ثبت هر سفارش در ببینو به معنی موافقت با شرایط زیر است.